Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika

Logowanie

Logowanie do systemu:

Krajowe Ramy Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i spo­łeczeństwa obywatelskiego. Ważny jest także fakt, że KRK zawierają opis hierarchicznego systemu po­zio­­mów kwa­li­fikacji – każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych po­zio­mów (źródło: MNiSW).

System KRK w Politechnice Rzeszowskiej to narzędzie do ewaluacji obszarowych, kierunkowych i modułowych efektów kształcenia. Wprowadza zasady pracy grupowej (współpraca koordynatorów, administratorów wydziałowych, pełnomocnika rektora ds. zapewniania jakości kształcenia).

System KRK tworzy pełną informację o realizowanych kierunkach – od danych silnie agregowanych (analizy współczynników, plany studiów, relacje efektów) po dane szczegółowe związane z każdym modułem kształcenia – materiały dydaktyczne. Wprowadzenie systemu pozwoliło na utworzenie planów studiów ściśle powiązanych z KRK.  

W karcie modułu kształcenia edytowanej przez koordynatorów modułów prezentowane są zasady oceniania studentów. Zakres prezentacji obejmuje zarówno wymagane efekty kształcenia, formy sprawdzania tych efektów oraz wymagany nakład pracy studenta. Za skuteczność zasad odpowiedzialni są koordynatorzy modułów. Weryfikacja pracy koordynatorów jest realizowana nie tylko za pomocą ankiet „Ocena nauczycieli akademickich”, ale także przez innych nauczycieli akademickich w związku z występowaniem zależności pomiędzy modułami i wgląd w modułowe efekty kształcenia.

Publiczny dostęp do informacji o programach studiów, efektach kształcenia, organizacji i procedurach toku studiów jest realizowany na stronach wydziałów. Znajdujące się tam dane dotyczące planów studiów i efektów kształcenia, generowane automatycznie z systemu KRK.

System edycji efektów kształcenia – KRK – funkcje:

1. Ewaluacja obszarowych i kierunkowych efektów kształcenia:

 • Opracowywanie efektów kształcenia w zakresie obszaru, kierunku
 • Współuczestniczenie w procesie opracowywania efektów kierunkowych wszystkich koordynatorów modułów kształcenia
 •  Współpraca w zakresie określania związków z efektami obszarowymi i realizacji efektów przez moduły kształcenia
 • Kontakt koordynatorów modułów kształcenia między sobą oraz kontakt koordynatora wydziałowego z nimi
 • Nadzór nad poprawnością związków efektów kształcenia z modułami kształcenia
 • Wgląd w stopień realizacji efektów przez moduły kształcenia – daje podstawy dostosowywania treści kształcenia efektów kształcenia, aby w jak najlepszy sposób realizować założone efekty kształcenia
 • Koordynacja treści kształcenia, moduły pokrewne

2. Ewaluacja modułowych efektów kształcenia:

 • Edycja modułowych efektów kształcenia
 • Określanie stopni pokrycia efektów kierunkowych efektami modułowymi
 • Wymagania stawiane studentom na oceny 4 i 5
 • Wgląd w efekty modułowe realizowane na kierunku – w tym możliwość wykorzystywania opcji modułów pokrewnych

3 Budowa kart modułów kształcenia:

 • Dane podstawowe o module
 • Informacje kontaktowe koordynatorów i prowadzących moduły kształcenia
 • Definicja celu kształcenia i wykaz literatury
 • Definicja wymagań wstępnych dla modułu
 • Określanie treści kształcenia modułu dla uzyskania deklarowanych efektów kształcenia
 • Definiowanie nakładu pracy pracy studenta, kontrola obciążenia studentów i określanie na tej podstawie punktów ECTS przypisywanych modułom kształcenia
 • Określanie sposobu wystawiania ocen składowych modułu i oceny końcowej
 • Umieszczanie przykładowych zadań wymaganych podczas egzaminu/zaliczenia, realizowanych podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
 • Możliwość współpracy pracowników podczas definiowania danych kart modułów kształcenia
 • Wgląd w treści kształcenia realizowane na kierunku – w tym możliwość wykorzystywania opcji modułów pokrewnych

4. Budowa planów studiów:

 • Układanie modułów kształcenia w planie studiów
 • Weryfikacja poprawności rozłożenia nakładów pracy studentów (punktów ECTS)
 • Weryfikacja współczynnika wybieralności
 • Weryfikacja współczynnika kontaktowości
 • Weryfikacja współczynnika praktyczności  

5. Obsada pracowników:

 •  Przydział modułów kształcenia jednostkom organizacyjnym
 • Obsadzanie koordynatorów modułów kształcenia
 • Obsadzanie prowadzących moduły kształcenia


Statystyki
liczba odsłon strony: 1104